GEOM

VIZITKA

STORITVE

ZAKONODAJA

APLIKACIJE

POVEZAVE

EVIDENTIRANJE NEPREMIČNIN

Zakon o zemljiškem katastru - ZZKat (Uradni list SRS, št. 16/1974)
Zakon o spremembah Zakona o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 42/1986)
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot - ZENDMPE (Uradni list RS, št. 52/2000)
Zakon o evidentiranju nepremičnin - ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006)
Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel (Uradni list SRS, št. 2/1976)
Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel (Uradni list SRS, št. 6/1978)
Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč (Uradni list SRS, št. 28/1979)
Navodilo o uvedbi novih katastrskih kultur v zemljiško katastrski operat (Uradni list SRS, št. 35/1983)
Pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 41/1982)
Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Uradni list RS, št. 57/1999)
Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin (Uradni list RS, št. 100/2006)
Pravilnik o evidenci državne meje (Uradni list RS, št. 21/2001)
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra prostorskih enot (Uradni list RS, št. 118/2006)
Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb (Uradni list RS, št. 121/2006)
Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (Uradni list RS, št. 8/2007)
Pravilnik o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 73/2012)
Vrste prostorov (Geodetska uprava RS, št. 35331-33/2007-30 z dne 26.3.2013)
Prostori, za katere s v katastru stavb vodi površina (Geodetska uprava RS, št. 35331-33/2007-26 z dne 14.2.2013)
Prostori, katerih površina se glede na dejansko rabo dela stavbe upošteva pri izračunu uporabne površine (Geodetska uprava RS, št. 35331-33/2007-29 z dne 26.2.2013)
Šifrant registra nepremičnin in katastra stavb (Geodetska uprava RS z dne 20.5.2013)
Podrobnejša delitev dejanske rabe dela stavbe (Geodetska uprava RS, št. 35331-33/2007-28 z dne 26.2.2013)
Navodila za izpolnjevanje obrazcev vprašalnika, ki je sestavni del elaborata za vpis stavbe in elaborata spremembe podatkov katastra stavb (Geodetska uprava RS, št. 35351-3/2007-12 z dne 4.3.2013)
Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 69/2012)
Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov (Uradni list RS, št. 25/2008)
Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč (Uradni list RS, št. 47/2008)

GEODETSKA DEJAVNOST

Zakon o geodetski dejavnosti- ZGeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/2010)
Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke (Uradni list RS, št. 10/2011)
Pravilnik o pogojih in postopkih za točkovanje, spremljanje, potrjevanje in evidentiranje obveznega strokovnega izobraževanja geodetov (Uradni list RS, št. 10/2011)
Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev (Uradni list RS, št. 10/2011)
Pravilnik o vsebini in obliki geodetske izkaznice ter postopku izdaje geodetske izkaznice (Uradni list RS, št. 14/2011)
Uredba o določitvi območnih geodetskih uprav Geodetske uprave Republike Slovenije, njihovih območij in sedežev (Uradni list RS, št. 49/2000)
Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu - ZDGRS (Uradni list RS, št. 25/2014)
Zakon o temeljni geodetski izmeri - ZTGI (Uradni list SRS, št. 16/1974)
Pravilnik o uporabi Gauss-Krügerjeve projekcije pri izdelavi državne topografske karte v merilu 1:25000 in razdelitev na liste (Uradni list RS, št. 36/1998)
Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije - ZIPI (Uradni list RS, št. 8/2010)

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Zakon o zemljiški knjigi - ZZK-1 (Uradni list RS, št. 58/2003)
Pravilnik o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 30/2011)
Pravilnik o vodenju zemljiške knjige (Uradni list RS, št. 77/1995)
Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo - ZPPLPS (Uradni list RS, št. 89/1999)
Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta (Uradni list RS, št. 2/2000)
Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi - ZVEtL (Uradni list RS, št. 45/2008)

EVIDENCA DEJANSKE RABE KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/1993)
Zakon o kmetijskih zemljiščih - ZKZ (Uradni list RS, št. 59/1996)
Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 95/2004)
Zakon o kmetijstvu- ZKme-1 (Uradni list RS, št. 45/2008)
Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (Uradni list RS, št. 122/2008)

PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/2002)
Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje (Uradni list RS, št. 35/2004)
Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/2007)
Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 28/2011)
Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007)
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/2004)
Pravilnik o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/2004)
Topografski ključ za izdelavo in prikaz vsebine geodetskih načrtov (Geodetska uprava RS, 2006)
Navodilo o vsebini in načinu vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov (Uradni list RS, št. 123/2003)
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke pravnih režimov (Uradni list RS, št. 34/2004)
Uredba o prostorskem informacijskem sistemu (Uradni list RS, št. 119/2007)
Pravilnik o izvedbi komasacije na območju občinskega lokacijskega načrta (Uradni list RS, št. 21/2004)
Pravilnik o katastru javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture (Uradni list RS, št. 56/2005)
Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 95/2007)
Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/2008)
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/2004)

PROSTORSKE ENOTE

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb - ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/2008)
Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/2008)

GRADNJA

Zakon o graditvi objektov - ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/2002)
Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/2011)
Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/2003)
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/2013)
Pravilnik o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/2004)
Pravilnik o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 123/2003)

NEPREMIČNINE

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin - ZMVN (Uradni list RS, št. 50/2006)
Pravilnik o vodenju in vzdrževanju evidence trga nepremičnin ter načinu in rokih pošiljanja podatkov (Uradni list RS, št. 134/2006)
Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin (Uradni list RS, št. 95/2011)
Zakon o davku na promet z nepremičninami - ZDPN-2 (Uradni list RS, št. 117/2006)
Zakon o davku na dediščine in darila - ZDDD (Uradni list RS, št. 117/2006)

OSTALI ZAKONI

Zakon o stavbnih zemljiščih - ZSZ (Uradni list RS, št. 44/1997)
Stanovanjski zakon - SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/2003)
Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov (Uradni list RS, št. 63/2006)
Stvarnopravni zakonik - SPZ (Uradni list RS, št. 87/2002)
Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor - ZUPUDPP (Uradni list RS, št. 80/2010)
Zakon o cestah - ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/2010)
Zakon o vodah - ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/2002)