GEOM

VIZITKA

STORITVE

ZAKONODAJA

APLIKACIJE

POVEZAVE

KATASTRSKA GEODEZIJA

Ureditev meje

Parcelacija

Izravnava meje

Komasacija

Evidentiranje zemljišča pod stavbo

Evidentiranje stavbe

Sprememba dejanske rabe zemljišča

Sprememba bonitete zemljišča

Označitev meje v naravi

Vpis stavbe v kataster stavb

Sprememba podatkov katastra stavb

INŽENIRSKA GEODEZIJA

Izdelava geodetskega načrta

Zakoličba

V mojo ponudbo so zajete storitve, ki zajemajo evidentiranje nepremičnin s področja zemljiškega katastra (ureditev meje, parcelacija, izravnava meje, komasacija, evidentiranje zemljišča pod stavbo, evidentiranje stavbe, sprememba dejanske rabe, sprememba bonitete zemljišča, označitev meje v naravi) in katastra stavb (vpis stavbe v kataster stavb, sprememba podatkov katastra stavb), inženirsko geodezijo (zakoličba objektov, komunalnih vodov, cest idr., izmera in izračun volumnov izkopov in nasipov), izdelavo geodetskih načrtov (geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije, geodetski načrt novega stanja), kataster gospodarske javne infrastrukture (izmera komunalnih vodov in naprav, vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture) in geodetsko svetovanje.